Mala baza znanja osigurateljnih pojmova

Ukoliko ste do sada sklopili barem jednu policu osiguranja i čitali popratnu dokumentaciju, vjerujemo da ste naišli na pojmove koji vam nisu na prvu bili poznati. Karenca - skadenca, bonus - malus, flexa, franšiza? Vjerujemo da zvuči zbunjujuće, pa smo za lakše snalaženje napravili malu bazu osigurateljnih pojmova. 😊
AGREGATNI LIMIT
je gornja granica obveze osiguratelja za sve osigurane slučajeve ostvarene unutar jedne osigurateljne godine.

BONUS
je poseban popust ugrađen u cjenik, koji se daje osiguraniku koji tijekom određenog osigurateljnog razdoblja nije imao štete ili je omjer između uplaćene premije i isplaćenih šteta povoljan za Osiguratelja.

DAN DOSPJELOSTI
je izraz kojim se označuje rok dospjelosti premije ili dospjelosti obveze osiguravatelja za isplatu štete.

DOPUNSKI RIZICI
je izraz za prošireno pokriće od određenih rizika kod standardnih osiguranja imovine; anormalni ili povećani rizici kod osiguranja života i zdravstvenog osiguranja; povećani rizici u osiguranju robe u prijevozu koji nisu pokriveni osnovnim osiguranjem institutskih klauzula.

DUGOROČNO OSIGURANJE
je osiguranje s neodređenim rokom trajanja; nastavlja se iz godine u godinu ukoliko ga niti jedna od ugovornih strana ne otkaže u pisanom obliku (3 mjeseca prije isteka osigurateljne godine – skadence).

ELEMENTI POLICE OSIGURANJA
Polica osiguranja mora sadržavati: ugovorne strane, osiguranu osobu, odnosno osiguranu stvar ili drugi predmet osiguranja, rizik obuhvaćen osiguranjem, trajanje osiguranja i vrijeme pokrića, iznos osiguranja ili da je osiguranje neograničeno, premiju ili doprinos (ulog), nadnevak izdavanja police i potpise ugovornih strana.

FLEXA
je pokriće osiguranja od rizika požara i nekih drugih rizika. Fire (požar), Lightning (udar groma), Explosion (eksplozija), Aircraft (pad i udar zračne letjelice s posadom).

FRANŠIZA
je sudjelovanje osiguranika u šteti. Ugovara se u postotku (%) ili u apsolutnom iznosu (valuti) kao udio u svoti osiguranja. Može se ugovoriti kao kvalitativna (osiguratelj se oslobađa u cijelosti za pokriće određenih vrsta rizika) i kao kvantitativna (ograničava se pravo osiguranika na dio naknade). Može biti integralna i odbitna. Integralna – ako je šteta niža od visine franšize, odšteta se ne isplaćuje, a ako je šteta iznad visine franšize, odšteta se isplaćuje u cijelosti kao da franšiza nije ni ugovorena. Odbitna – osiguranik u svakoj šteti sudjeluje s iznosom odbitne franšize, ako je šteta niža od visine franšize, odšteta se ne isplaćuje, a ako je iznad visine franšize, odšteta se isplaćuje umanjena za iznos odbitne franšize.

INVESTICIJSKI FONDOVI
su financijske organizacije ili institucionalni investitori koji prikupljaju sredstva od svojih ulagača te ih potom plasiraju u kratkoročne i dugoročne investicije.

IZVID ŠTETE
je prva faza u postupku rješavanja štete; podrazumijeva odlazak procjenitelja na mjesto nastanka štete ili mjesto sanacije štete; obuhvaća dva postupka: utvrđivanje uzroka štete i utvrđivanje opsega štete.

JEDNOKRATNA PREMIJA
je pojam u osiguranju života, odnosno uplata ukupne premije u cijelosti za cijelo vrijeme trajanja osiguranja. Za istu ugovorenu svotu jednokratna premija je manja od ukupno uplaćene premije koja bi se plaćala u više godina trajanja osiguranja.

KAPITALIZIRANA VRIJEDNOST
je vrijednost police nakon kapitalizacije osiguranja. Kapitalizirana vrijednost se povećava s povećanjem vremena proteklog od početka osiguranja. Ugovaratelj osiguranja može zahtijevati kapitalizaciju osiguranja bez daljnjeg plaćanja premije ako su od početka osiguranja protekle najmanje tri godine i ako su za to razdoblje plaćene sve premije osiguranja. U tom slučaju obveza plaćanja premije više ne postoji, a osiguranje ostaje na snazi do isteka sa smanjenom osiguranom svotom prema tablici kapitaliziranih vrijednosti.

KARENCA
je razdoblje na početku ugovorenog trajanja osiguranja za vrijeme kojeg osiguratelj nije u obvezi ako nastane osigurani slučaj.

KORISNIK OSIGURANJA
je pravna ili fizička osoba koja ima pravo na naknadu temeljem ugovora o osiguranju ako nastupi osigurani slučaj. Primjerice, kod osiguranja za slučaj smrti i doživljenja, u slučaju smrti osiguranika korisniku osiguranja (obično je to član obitelji) isplaćuje se osigurnina za slučaj smrti. U slučaju doživljenja osigurnina se isplaćuje osiguraniku ili korisniku kojeg odredi ugovaratelj osiguranja, dakle, to može biti i on sam. Bitno je znati da korisnik ne mora biti određen po imenu, već je dovoljno da dokument (polica osiguranja, oporuka ili sl.) sadrži nužne podatke za njegovo određivanje (npr. djeca, zakonski nasljednici itd.).

LIST POKRIĆA
je dokument kojim se dokazuje postojanje osiguranja bez police. Obično se izdaje kada ne postoji neki opći ugovor o osiguranju, i to kad se iz tehničkih razloga ne može odmah izdati polica osiguranja, a ugovaratelju osiguranja je hitno potrebna isprava kao potvrda o sklopljenom ugovoru o osiguranju.

MALUS
je doplatak na premiju ugrađen u cjenik, koji osiguratelj obračunava osiguraniku za nepovoljan odnos premije i šteta; odnosno, povišenje premijske stope osiguraniku za iduće razdoblje ako su štete tijekom ugovorenog ranijeg razdoblja znatno premašile naplaćenu premiju.

MJEŠOVITO OSIGURANJE ŽIVOTA
je osiguranje za slučaj smrti i doživljenja.

NETO PREMIJA
je dio bruto premije potreban za pokriće predvidivih izdataka za štete. U zakonu u osiguranju koristi se naziv funkcionalna premija, koja sadrži tehničku premiju, a eventualno i dio za preventivu. Tehnička premija može odgovarati pojmu neto premije. Neto premija je jednaka očekivanoj šteti.

NOVA VRIJEDNOST
je oblik osigurateljnog pokrića imovine. Prema posebnim uvjetima građevinski objekti i oprema se mogu osigurati na novu vrijednost samo ako njihova stvarna vrijednost nije manja od 40% od nove vrijednosti u vrijeme sklapanja ugovora o osiguranju.

OBVEZNO OSIGURANJE
je osiguranje kojem obveza proizlazi iz Zakona o obveznim osiguranjima u prometu ili iz drugih zakona.

OSIGURANI SLUČAJ
je događaj koji može prouzročiti štetu, a pripada rizicima koje osiguravatelj pokriva svojom djelatnošću. Mogući osigurani slučajevi definirani su u uvjetima osiguranja. Osigurani slučaj mora se ostvariti dok traje osiguranje.

OSIGURANJE BEZ SUDJELOVANJA U DOBITI
je osiguranje života u kojem ugovaratelj osiguranja nema pravo na sudjelovanje u dobiti osiguravatelja.

OSIGURATELJNA GODINA
je vrijeme od godine dana koje počinje na dan početka osiguranja ili na dan nastavka osiguranja. Za razliku od kalendarske i poslovne godine, svaka polica može imati različitu osigurateljnu godinu.

POLICIRANA PREMIJA
je novčani iznos koji je ugovoren pri sklapanju osiguranja u tekućem obračunskom razdoblju za pokriće rizika.

PONUDU OSIGURANJA
izrađuje osiguratelj za zaključenje ugovora o osiguranju, koja je najčešće napisana na tiskanici osiguratelja. Pisana ponuda obvezuje ponudioca za 8 dana od dana kada je ponuda prispjela osiguratelju.

PREMIJA OSIGURANJA
je novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća osiguravatelju, na temelju sklopljenog ugovora o osiguranju.

SKADENCA
je dospijeće obnove police ili datum isteka tekuće osigurateljne godine. Skadenca se ne mora podudarati s kalendarskom godinom.

ŠTETA
je stvarni iznos gubitka koji je nastao ostvarenjem osiguranog rizika.

TREĆA OSOBA
je pojam koji u osiguranju od odgovornosti označava krug osoba koje imaju pravo na naknadu štete.

UDIO U DOBITI
u osiguranju života dio je dobiti osiguratelja koji se distribuira ugovarateljima osiguranja za osiguranja sa sudjelovanjem u dobiti. Nastaje kao posljedica ostvarenih rezultata u poslovanju osiguratelja boljih nego je bilo predviđeno.

UGOVARATELJ OSIGURANJA
je pravna ili fizička osoba koja s osigurateljem sklapa ugovor o osiguranju i koja plaća premiju osiguranja, ali ne mora imati i pravo na naknadu od osiguratelja. Za jedan ugovor može postojati više ugovaratelja, a u najvećem broju slučajeva, ugovaratelj i osiguranik su iste police.
VINKULACIJA POLICE
je izjava u polici osiguranja ili ispravi koja se prilaže polici o ustupanju prava na isplatu osigurnine trećoj osobi. Vinkulacija police obično se vrši na zahtjev kreditora ili vjerovnika radi osiguranja njegove tražbine u slučaju nastanka štete, odnosno osiguranog slučaja ili smrt dužnika.

VIŠEGODIŠNJE OSIGURANJE
je osiguranje zaključeno za razdoblje duže od jedne godine s naznačenim datumom početka i isteka osiguranja. Prema ZOO ne može se raskinuti prije proteka 5 godina od datuma početka, a nakon toga se može raskinuti na skadenci uz otkazni rok od 6 mjeseci.

VIŠEKRATNA PREMIJA
u osiguranju života je premija koja se plaća svake godine kroz dio ili kroz cijelo vrijeme trajanja osiguranja. Može se plaćati jednom godišnje ili u više godišnjih obroka.
vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
 
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:

prijavasteta@wiener.hr (neživotna osiguranja)

 stete-oz@wiener.hr (životna osiguranja)

 likvi-dzo@wiener.hr (dopunsko zdravstveno osiguranje)

 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb