Pravila nagradnog natječaja „WIENER ZMAJSTORI“

10.06.2021.

Pravila nagradnog natječaja „WIENER ZMAJSTORI“
 
Članak 1. Organizator
Nagradni natječaj priređuje i organizira Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.
Slovenska ulica 24, Zagreb, OIB:52848403362 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članak 2. Trajanje, svrha i mjesto provođenja nagradnog natječaja
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije projekta društveno odgovornog poslovanja „Wiener Zmajstori“ unutar kojeg Organizator podupire rad udruge Mali zmaj koja se bavi poboljšanjem kvalitete života siromašne i nezbrinute djece.
Nagradni natječaj traje od 10. 6. 2021. do 28. 6. 2021., a odnosi se na područje
Republike Hrvatske.

Članak 3. Fond nagrada koji utvrđuje organizator
Ukupno jedna (1) nagrada: Oslikavanje pročelja jedne zgrade na području Grada Zagreba. 
Oslikavanje će biti provedeno najkasnije do 31. 12. 2021., a točan termin početka oslikavanja bit će naknadno usuglašen s dobitnikom.
Nagrada nije prenosiva na treće osobe, niti je zamjenjiva za drugu robu, usluge ili novac. 
Dobitnik je suglasan sa skicom murala prikazanom iznad teksta ovih Pravila te nema pravo utjecati na izgled murala. 
Izvršenje oslikavanja pročelja smatra se preuzimanjem nagrade te time prestaju sve obveze Organizatora prema istome.
Ukoliko dobitnik Natječaja ne bude u mogućnosti prihvatiti nagradu (npr. zbog nedostatka suglasnosti suvlasnika ili Grada Zagreba), utoliko se odriče prava na nagradu te se ista dodjeljuje prvom sljedećem Sudioniku određenom prema rangu opisanom u ovim Pravilima nagradnog natječaja (u daljnjem tekstu: Pravila). 

Članak 4. Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem i/ili boravištem u Gradu Zagrebu, a nominirati mogu nekretninu u svojem vlasništvu ili nekretninu u kojoj prebivaju ili borave uz prethodno pribavljenu pismenu suglasnost suvlasnika. 

Članak 5. Način sudjelovanja i odabir dobitnika
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je u u razdoblju iz čl.2. st.2. ovih Pravila na e-mail na wiener@wiener.hr poslati:
- adresu predložene zgrade
- broj katastarske čestice zgrade
- fotografiju pročelja zgrede
- kontakt osobu za komunikaciju: ime, prezime, e-mail i broj telefona (predlaže se da to bude vlasnik zgrade ili predstavnik stanara)
- kreativan odgovor na pitanje zašto bi baš vaša zgrada trebala osvojiti oslikavanje pročelja
U završni odabir za nagradu ulaze svi sudionici koji su u propisanom roku ispunili sve uvjete i korake ovog natječaja.
O dobitniku natječaja 29.6.2021. odlučivat će tročlana komisija (žiri) Organizatora na temelju kriterija atraktivnosti lokacije te kreativnosti poslanog odgovora pri čemu svaki od navedenog kriterija nosi 50% ukupne ocjene.
Dobitnik će biti kontaktiran s daljnjim uputama, a ime dobitnika bit će objavljeno na web stranici Organizatora u roku sedam dana od završetka nagradnog natječaja.
Dobitnik nagrade bit će kontaktirani pismenim putem od strane Organizatora, putem e-maila i/ili mobitela. Dobitnik je dužan potvrditi prihvaćanje nagrade pismenim putem najkasnije u roku od 72 sata nakon primitka navedene poruke. Ako dobitnik propusti to učiniti gubi pravo na nagradu i odabrat će se novi dobitnik.

Članak 6. Sudionici u nagradnom natječaju
Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila. Ovaj Nagradni natječaj ne nameće bilo kakvu obvezu kupnje u zamjenu za sudjelovanje.

Članak 7. Pogreške i neregularne prijave
Pogrešni ili nepotpuni ispunjeni uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju nevažeći su i ne daju pravo na nagradu. 

Članak 8. Publicitet
Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju Sudionici daju svoju suglasnost za korištenje njihovog imena i prezimena te fotografija njihove zgrade prije i nakon oslikavanja murala putem svih promotivnim komunikacijskim kanalima Organizatora. 

Članak 9. Malodobni sudionici u nagradnom natječaju
Malodobne osobe imaju pravo sudjelovati u Nagradnom natječaju u skladu s pozitivnim proipisma koji su na snazi u Republici Hrvatskoj. Ako je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Članak 10. Korištenje osobnih podataka
Organizator pridaje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka i privatnosti svojih korisnika u skladu s važećim propisima i najboljom europskom praksom.
Osobni podaci koji se prikupljaju su ime, prezime, adresa, e-mail, telefonski broj te fotografije i podaci nužni za sudjelovanje u Nagradnom natječaju. Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju dobitnici nagrada su suglasni da Organizator smije objaviti i koristiti njihove osobne podatke bez naknade u tiskanim, zvučnim, slikovnim i video komunikacijskim kanalima.
Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju i dostavom svojih osobnih podataka na način određen ovim Pravilima sudionik daje svoje izričitu suglasnost za korištenje Sudionikovih osobnih podataka u skladu s odredbama ovih Pravila, kao i u skladu s odredbama Pravila privatnosti Organizatora natječaja koja su navedena na službenim web stranicama Organizatora (www.wiener.hr
Svrha prikupljanja osobnih podataka je izvršavanje ugovora (članak 6. stavak 1. točka (b) Opće uredbe o zaštiti podataka), tj. dostavljanje nagrade u predmetnom Nagradnom natječaju i javno objavljivanje dobitnika.
Voditelj obrade osobnih podataka je Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Slovenska ulica 24, Zagreb.
Podaci se obrađuju u Republici Hrvatskoj, a prikupljene osobne podatke ćemo obrisati po ispunjenu svrhe, a najduže nakon 1 (jednu) godinu.
Prikupljanje osobnih podataka u okviru predmetnog Natječaja je dobrovoljno i nužno je za ispunjenje ugovora, tj. u slučaju da sudionik (vlasnik osobnih podataka) odluči ne podijeliti svoje osobne podatke s Organizatorom, neće ostvariti pravo na dodjelu nagrade u predmetnom Nagradnom natječaju.
Organizator kao Voditelj obrade će u svakom trenutku omogućiti sudioniku pristup osobnim podacima koji se odnose na njega, te ispraviti netočne podatke ili izbrisati osobne podatke sudionika na njegov zahtjev. Sudionik ima pravo zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka i uložiti prigovor na obradu.
Za sva pitanja povezana s obradom osobnih podataka možete se obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka Organizatora na e-mail adresu privole@wiener.hr.

Članak 11. U slučaju spora
Za slučaj spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 12. Mogućnost prekida nagradnog natječaja
Predmetni Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se Organizator oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene web stranice Organizatora.

Članak 13. Objava pravila
Ova Pravila bit će objavljena na web stranici Organizatora: www.wiener.hr.
vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
 
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:

prijavasteta@wiener.hr (neživotna osiguranja)

 stete-oz@wiener.hr (životna osiguranja)

 likvi-dzo@wiener.hr (dopunsko zdravstveno osiguranje)

 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb