Informacije o obradi podataka

Niže navedene informacije opisuju kako Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., sa sjedištem na adresi Slovenska ulica 24, 10000 Zagreb, OIB: 52848403362 (dalje u tekstu: Društvo) postupa s osobnim podacima korisnika svojih usluga i proizvoda pri obavljanju svoje registrirane djelatnosti osiguranja kao i informacije o pravima ispitanika sukladno važećim propisima o zaštiti podataka. 

VODITELJ OBRADE PODATAKA

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. je voditelj obrade Vaših podataka sukladno važećim zakonima i drugim propisima o zaštiti osobnih podataka. Društvo kao voditelj obrade podatka određuje svrhu i sredstva obrade podataka.  Kontakti: Adresa: Slovenska 24, 10000 Zagreb; Tel: +385 1 3718 600, 0800 2580; Fax: +385 1 3718 601, e-mail: kontakt@wiener.hr.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Društvo je imenovalo Službenika za zaštitu podataka. Možete ga kontaktirati na e-mail adresu dpo@wiener.hr ili na prethodno navedene kontakte Društva uz naznaku „na pažnju Službenika za zaštitu podataka.“


SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA I PRAVNA OSNOVA OBRADE

Opseg i vrsta podataka koju obrađujemo može biti različita i ovisi o vrsti pojedinog ugovora o osiguranju kojeg namjeravate sklopiti ili sklapate ili o vašem zahtjevu za ostvarivanjem prava iz osiguranja i od osiguranja. U većini slučajeva podatke koje obrađujemo se odnose na Vaše osnovne identifikacijske podatke (ime i prezime, OIB, adresa prebivališta) bez kojih ne možemo sklopiti ugovor s Vama, a ponekad su nam nužni i podaci o zanimanju, spolu, datum rođenja, identifikacijska isprava ili drugi dokument. Također su nam nužni i Vaši kontaktni podaci kako bismo Vam što lakše i brže proslijedili neke važne informacije za vrijeme našeg poslovnog odnosa. Stoga najčešće prikupljamo i obrađujemo ove vrste osobnih podataka:

 • osnovni identifikacijski podaci
 • podaci o obrazovanju i radnom iskustvu
 • podaci o planiranim putovanjima i putnim troškovima
 • podaci vezani za obitelj, socijalni status i životni stil
 • podaci o radnom mjestu i povezani s radom
 • podaci vezani za zdravlje i zdravstveno stanje
 • financijski podaci
 • provjere identiteta i dubinske analize
 • podaci o imovini koja se osigurava
 • ostali podaci i javne isprave

Pojedini naši proizvodi osiguranja zahtijevaju obradu posebnih kategorija podataka odnosno podataka o Vašem zdravlju. Takve podatke obrađujemo prilikom sklapanja ugovora o zdravstvenim osiguranjima, životnim osiguranjima, osiguranjima od nesretnog slučaja i prilikom procesa obrade šteta. 

Osobne podatke prvenstveno prikupljamo izravno od Vas, prilikom pregovora oko sklapanja ugovora, samog sklapanja i izvršenja ugovora, prijave štete ili pritužbe. Smatramo da podatke dobivamo izravno od Vas i kada ih dostavljate putem svojih punomoćnika kao što su odvjetnici ili brokeri osiguranja.  Ako pak niste naša ugovorna strana ili izravni korisnik naših usluga, podatke o Vama možemo dobiti i od ugovaratelja osiguranja. Vaše podatke možemo prikupljati i iz javno dostupnih izvora i isprava, od trećih osoba kao što su naši poslovni partneri,  distributeri osiguranja, državna tijela, druga osiguravajuća društva i udruženja, procjenitelji, odvjetnici ili financijske ustanove. 

Svrhe za koje prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke navodimo u nastavku:

Obrada podataka u svrhu izvršavanja (ispunjenja) ugovora o osiguranju i poduzimanja radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora o osiguranju

Vaše osobne podatke obrađujemo uglavnom za izvršavanje (ispunjenje) ugovora o osiguranju i za poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora o osiguranju. Radnje prije sklapanja ugovora uključuju provjeru Vaših zahtjeva i potreba, provjeru primjerenosti ili prikladnosti investicijskih proizvoda osiguranja Vašim posebnim okolnostima, a sve temeljem poštivanja propisa o distribuciji osiguranja i radi razmatranja Vaše ponude osiguranja.  Sklapanju ugovora o osiguranju prethodi procjena određenog rizika od kojeg se želite osigurati i s tim u vezi određivanje premije osiguranja. Podatke koji su potrebni za procjenu je li određeni rizik nama prihvatljiv za osiguranje i pod kojim uvjetima, prikupljamo sukladno pravilima struke i temeljem propisa koji reguliraju djelatnost osiguranja i ugovore o osiguranju.  Prikupljanje osobnih podataka u svrhu sklapanja i izvršavanja ugovora o osiguranju uvjet je nužan za sklapanje ugovora, a zakonom je propisana dužnost ugovaratelja osiguranja da prijavi osiguratelju sve okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika, a koje mu nisu mogle ostati nepoznate. 

Osobne podatke obrađujemo i radi informativnih izračuna premije osiguranja kojeg namjeravate sklopiti, te za administriranje postojećeg ugovora odnosno radi realizacije određenih promjena po ugovoru na Vaš zahtjev, ali i radi naplate regresa, dugova ili premije osiguranja.

Ako pak niste naša ugovorna strana već ste osoba koja ostvaruje pravo iz ugovora o osiguranju u svojstvu korisnika osiguranja ili ste primjerice oštećena osoba koja od nas zahtijeva isplatu štete, svrha prikupljanja Vaših osobnih podataka je također ispunjenje obveze Društva koja proizlazi iz našeg ugovora o osiguranju.

U slučajevima kada niste ugovaratelj osiguranja, ali ste osiguranik (osoba čiji život ili imovina su osigurani), prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka potrebna je kako bi se ugovor o osiguranju sklopio i izvršio na zakonit način te kako bi polica ili bilo koja druga isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju sadržavala zakonom propisane podatke. 

Obrada podataka radi ispunjenja pravnih obveza Društva

Osobne podatke koristimo i radi ispunjavanja naših pravnih obaveza kao što su primjerice, ali ne isključivo:

 • obveze propisane Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza.
 • obveze propisane Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
 • obveze iz Zakona o računovodstvu
 • obveze međunarodnih mjera ograničavanja (sankcija)

Prilikom poštivanja obveza propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma dužni smo utvrditi i jeste li politički izložena osoba u smislu tog propisa, pa ćemo Vaše podatke obrađivati i u te svrhe. Pravna obveza Društva je i poštivanje propisa o distribuciji osiguranja pa je procjena Vaših zahtjeva i potreba koja prethodi sklapanju ugovora naša zakonska obaveza.  Ako uskratite neki od podataka koji su nam nužni za sklapanje ili izvršenje ugovora o osiguranju ili za ispunjenje naših pravnih obveza, nećemo moći ispuniti svoje ugovorne ili pravne obveze pa stoga niti sklopiti ugovor s Vama. 

Legitimni interesi voditelja obrade

Vaše ćemo osobne podatke obrađivati i u svrhu ostvarenja naših legitimnih interesa osim kada će pred tim interesima prednost imati Vaši interesi ili Vaša temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Legitimni interesi Društva su uglavnom komercijalni interesi kao na primjer pravo na stalni razvoj kvalitete u pružanju usluga i poboljšanje poslovnih procesa općenito, na način koji ne može štetiti Vašim interesima, pravima i slobodama. 

Takvi legitimni interesi Društva su:

 • obrada Vaših osobnih podataka u svrhu izravne promidžbe (marketinga),
 • ispitivanje Vašeg zadovoljstva o pruženim uslugama.

Izravna promidžba, primjerice, obuhvaća povremenu komunikaciju prema klijentima radi pružanja obavijesti o našim proizvodima osiguranja, novim programima i dodatnim pogodnostima. Ispitivanje zadovoljstva naših klijenata provodimo povremenom komunikacijom s klijentima odnosno korisnicima u cilju poboljšanja kvalitete naših usluga. Ovim legitimnim interesima Društva možete prigovoriti u svakom trenutku, te u tom slučaju Vaše podatke više nećemo obrađivati u tu svrhu.

Temeljem legitimnog interesa Društvo će obrađivati Vaše podatke i u svrhu

 • sprječavanja zloupotreba osiguranja i otkrivanja prijevara u osiguranju te prijevara općenito.

Obradu podataka u ovu svrhu ujedno prepoznajemo i kao legitimni interes drugih društava za osiguranje i društava za reosiguranje te Hrvatskog ureda za osiguranje kada s njima razmjenjujemo podatke za te potrebe, a sve u skladu s važećim Zakonom o osiguranju. 

Društvo kao dio VIG Grupe može imati i legitimni interes za prijenos osobnih podataka klijenta unutar VIG Grupe za unutarnje administrativne potrebe. Na ove legitimne interese možete uložiti prigovor na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku. U tom slučaju Društvo neće više obrađivati Vaše osobne podatke osim kada postoje uvjerljivi legitimni razlozi koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode. 

Obrada podataka na temelju suglasnosti (privole)

Vaše podatke ćemo ponekad prikupljati i obrađivati samo uz Vašu suglasnost. U tom slučaju ćemo zatražiti Vašu privolu i unaprijed Vas jasno i nedvosmisleno informirati o svrhama takve obrade. Privolu uvijek možete povući, ali povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na toj suglasnosti prije nego što je ona povučena. Prilikom obrade podataka koja se temelji na Vašoj privoli uvijek ćemo Vas unaprijed informirati o svrhama obrade i Vašim pravima na povlačenje te suglasnosti.  Vaša suglasnost odnosno privola je dobrovoljno, informirano i posebno izražavanje volje kojom putem izjave odnosno jasne potvrdne radnje dajete nedvosmisleni pristanak za obradu Vaših osobnih podataka u određenu svrhu. Obradu vaših osobnih podataka na temelju Vaše privole koristit ćemo na primjer za potrebe marketinga kada naš poslovni odnos prestane, kako bismo s Vama ostali u kontaktu i povremeno Vas obavijestili o našim zanimljivim programima, pogodnostima i proizvodima.

Obrada podataka putem internet stranica Društva

Prilikom korištenja naše internetske stranice www.wiener.hr ne prikupljamo Vaše osobne podatke niti ih na drugi način obrađujemo osim ukoliko ih sami unesete kroz obrasce za ugovaranje osiguranja. U tom slučaju Vaši podaci obrađuju se i čuvaju kako je to opisano za obradu podataka u svrhe sklapanja i izvršenja ugovora o osiguranju ili zbog poduzimanja predugovornih radnji na Vaš zahtjev, kako je ranije opisano.  Ukoliko nije došlo do plaćanja odnosno sklapanja ugovora Vaše podatke ćemo brisati nakon 30 dana.  Ukoliko ste nam kroz prijavne obrasce putem interneta postavili upite ili zatražili dodatne informacije, osobne podatke koje ste nam tom prilikom dostavili obrađivat ćemo isključivo u svrhu odgovora odnosno pružanja traženih informacija, te ćemo ih brisati protekom 30 dana od dostavljenog odgovora.  Više informacija o uvjetima korištenja naše Internet stranice možete saznati na Uvjeti korištenja.

KATEGORIJE PRIMATELJA OSOBNIH PODATAKA

Vaši se osobni podaci obrađuju u svrhe koje su ovdje navedene. Kada je za ostvarenje te svrhe potrebno (na temelju naše zakonske ili ugovorne obaveze i/ili prava) Vašim osobnim podacima mogu imati pristup određeni primatelji: 

 • reosiguratelji i suosiguratelji za potrebe preuzimanja viška rizika
 • društva za osiguranje za potrebe sprječavanja zloupotreba osiguranja i otkrivanja prijevara
 • VIG Grupa u svrhu prevencija pranja novca i financiranja terorizma, u svrhu sprječavanja prijevara u osiguranju, te međunarodnih sankcija i sl.
 • državna tijela u skladu s našim pravnim obavezama i kada su podaci potrebni za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti (Hrvatski ured za osiguranje, Porezna uprava, HANFA, Pravobranitelj za područje osiguranja, MUP, državno odvjetništvo i sl.)
 • banke i institucije za platni promet
 • javni bilježnici u svrhu postupka koji se kod njih vodi
 • procjenitelji i/ ili liječnici u svrhu procjene rizika ili štete
 • servisi i tehnički konzultanti
 • zdravstvene ustanove
 • distributeri osiguranja
 • pružatelji usluga asistencija, obrade odštetnih zahtjeva
 • partneri koji upravljaju čuvanjem podataka, skladištenjem ili uništavanjem
 • pružatelji usluga revizije, IT revizije i revizije IT sigurnost
 • odvjetnici, agencije za naplatu potraživanja, pružatelji usluga tiska i dostave
 • ostali primatelji kada je to nužno.

U svim navedenim slučajevima, prijenos i obrada Vaših osobnih podataka vrši se uz obavezne mjere zaštite povjerljivosti.

PRIJENOS PODATAKA U TREĆE ZEMLJE 

Vaše podatke obrađujemo unutar Europskog gospodarskog prostora. U slučaju eventualne potrebe prijenosa osobnih podataka izvan tog područja, takav prijenos će se odvijati samo ako postoje odgovarajuće propisane mjere zaštite (npr. obvezujuća korporativna pravila, standardne ugovorne klauzule), odnosno na način i u skladu s iznimkama koje dopuštaju propisi koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

RAZDOBLJE U KOJEM ĆE OSOBNI PODACI BITI POHRANJENI

Vaši osobni podaci bit će pohranjeni onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se obrađuju. Primjerice, kada je riječ o sklapanju i izvršenju ugovora o osiguranju, to razdoblje bit će određeno vremenom trajanja samog ugovora, a nakon njegovog prestanka razdoblje pohrane ovisi o rokovima zastare potraživanja za pojedinu vrstu ugovora. Ti rokovi mogu ovisiti o drugim specifičnim rokovima čuvanja propisanim posebnim zakonima ili mogu biti produljeni zbog nekih specifičnih okolnosti kao npr. postavljanje i obrana pravnih zahtjeva te u slučaju sudskih sporova. 

VAŠA PRAVA U OBRADI OSOBNIH PODATAKA 

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi osobnih podataka, te kada je to zakonski predviđeno, Vi imate sljedeća prava:

 • pravo na pristup Vašim osobnim podacima;
 • pravo na ispravak Vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni;
 • pravo na brisanje Vaših osobnih podataka ako je primjenjivo;
 • pravo na ograničenje obrade osobnih podataka pod određenim okolnostima, na primjer kada prigovarate točnosti osobnih podataka, a za vrijeme dok ne provjerimo njihovu točnost;
 • pravo na prijenos osobnih podataka (ukoliko je primjenjivo);
 • pravo na prigovor obradi podataka koja se temelji na našem legitimnom interesu;
 • pravo na prigovor na automatizirano pojedinačno donošenje odluka (ukoliko je primjenjivo).

Pod određenim uvjetima, kada je to zakonski dopušteno, imate pravo prigovoriti obradi osobnih podataka ili zatražiti prekid obrade osobnih podataka, na primjer kada obradu temeljimo na našim legitimnim interesima ili zbog izravnog marketinga. Čim zaprimimo Vaš zahtjev za prekidom obrade, nećemo dalje obrađivati Vaše osobne podatke osim ako je obrada nužna ili dopuštena temeljem zakonskih i drugih propisa. Ovo Vaše pravo možete ostvariti dostavom prigovora na kontakte voditelja obrade navedene u uvodnom djelu. Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da utvrdimo Vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADZORNOM TIJELU

U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka nadležnom nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, azop@azop.hrwww.azop.hr.

Uvijek ažurne informacije o tome kako Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. postupa s osobnim podacima korisnika svojih usluga proizvoda pri obavljanju svoje registrirane djelatnosti osiguranja kao i informacije o pravima ispitanika sukladno važećim propisima o zaštiti podataka možete naći ovdje.

Ukoliko ste zaposlenik ili kandidat za posao ovdje možete pronaći i Informacije o obradi podataka iz oblasti ljudskih potencijala.

vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:
likvi-zg@wiener.hr (motorna vozila)
likvi-os@wiener.hr (životna osiguranja i osiguranja od nezgode)
likvi-ri@wiener.hr (ostala osiguranja)
 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb
Tel: +385/1/371 86 00
Fax: +385/1/371 86 01
 
Služba za marketing i korporativne komunikacije
 
Mail: marketing@wiener.hr