Informacije o obradi podataka

Niže navedene informacije opisuju kako Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., sa sjedištem na adresi Slovenska ulica 24, 10000 Zagreb, OIB: 52848403362 (dalje u tekstu: Društvo) postupa s osobnim podacima korisnika svojih usluga i proizvoda pri obavljanju svoje registrirane djelatnosti osiguranja kao i informacije o pravima ispitanika sukladno važećim propisima o zaštiti podataka. 

VODITELJ OBRADE PODATAKA
Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. je voditelj obrade Vaših podataka sukladno važećim zakonima i drugim propisima o zaštiti osobnih podataka. Društvo kao voditelj obrade podatka određuje svrhu i sredstva obrade podataka.
Kontakti: Adresa: Slovenska 24, 10000 Zagreb; Tel: +385 1 3718 600, 0800 2580; Fax: +385 1 3718 601, e-mail: kontakt@wiener.hr

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
Društvo je imenovalo Službenika za zaštitu podataka. Možete ga kontaktirati na e-mail adresu dpo@wiener.hr ili na prethodno navedene kontakte Društva uz naznaku „na pažnju Službenika za zaštitu podataka.“

SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA I PRAVNA OSNOVA OBRADE
Kako bismo obavljali djelatnost osiguranja obrađujemo Vaše osobne podatke u određene svrhe i temeljem određenih pravnih osnova: 

Izvršavanje (ispunjenje) ugovora o osiguranju i poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora o osiguranju
Vaše osobne podatke obrađujemo uglavnom za izvršavanje (ispunjenje) ugovora o osiguranju i za poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora o osiguranju.
Radnje prije sklapanja ugovora uključuju provjeru Vaših zahtjeva i potreba, provjeru primjerenosti ili prikladnosti investicijskih proizvoda osiguranja Vašim posebnim okolnostima, a sve temeljem poštivanja propisa o distribuciji osiguranja i radi razmatranja Vaše ponude ili zbog informativnog izračuna premije osiguranja.
Sklapanju ugovora o osiguranju prethodi procjena određenog rizika od kojeg se želite osigurati i s tim u vezi određivanje premije osiguranja.
Podatke koji su potrebni za procjenu je li određeni rizik nama prihvatljiv za osiguranje i pod kojim uvjetima, prikupljamo sukladno pravilima struke i temeljem propisa koji reguliraju djelatnost osiguranja i ugovore o osiguranju.
Prikupljanje osobnih podataka u svrhu sklapanja i izvršavanja ugovora o osiguranju uvjet je nužan za sklapanje ugovora, a zakonom je propisana dužnost ugovaratelja osiguranja da prijavi osiguratelju (Društvu) sve okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika, a koje mu nisu mogle ostati nepoznate.
Ako uskratite neki od podataka to može rezultirati time da ne bismo mogli ispuniti svoje zakonske ili ugovorne obaveze pa stoga nećemo moći prihvatiti Vašu ponudu osiguranja.
Pritom opseg osobnih podataka koje prikupljamo ovisi o vrsti ugovora o osiguranju koji namjeravate sklopiti ili sklapate ili o postavljenom zahtjevu za ostvarivanjem prava iz osiguranja, što uključuje i Vaše zahtjeve za izmjenama ugovora kada je to primjenjivo.
Ako niste naša ugovorna strana već ste osoba koja ostvaruje pravo iz ugovora o osiguranju u svojstvu korisnika osiguranja ili ste primjerice oštećena osoba, svrha prikupljanja Vaših osobnih podataka je također ispunjenje obveze Društva koja proizlazi iz ugovora o osiguranju.
U slučajevima kada ste osiguranik (osoba čiji život ili imovina su osigurani), a niste naš ugovaratelj osiguranja, prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka potrebna je kako bi se ugovor o osiguranju sklopio i izvršio na zakonit način, te kako bi polica ili bilo koja druga isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju sadržavala zakonom propisane podatke.

Ispunjenje pravnih obveza Društva
Osobne podatke koristimo i radi ispunjavanja naših pravnih obaveza kao što su primjerice, ali ne isključivo, obveze propisane Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza.
Zakonom o osiguranju također je propisana obveza čuvanja Vaših osobnih i povjerljivih podataka od strane Društva, te je propisano da ta naša obveza prestaje u sljedećim slučajevima:

 • ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi;
 • ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti;
 • ako su podaci potrebni sudu ili javnom bilježniku za postupak koji vodi, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem;
 • u slučajevima određenima Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma;
 • ako su ti podaci potrebni Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, nadležnom nadzornom tijelu, odnosno drugom nadzornom tijelu, uključujući EIOPA-u, ESMA-u, EBA-u, ESRB i Zajednički odbor, u svrhu nadzora koji provodi u okviru svojih nadležnosti;
 • ako su ti podaci potrebni poreznom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti, te;
 • u slučajevima određenima Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu.

Ako uskratite neki od podataka koje obrađujemo radi ispunjenja naših pravnih obveza, to će rezultirati nemogućnošću sklapanja ugovora.

Legitimni interesi voditelja obrade i trećih strana
Vaše ćemo osobne podatke obrađivati i u svrhu ostvarenja naših legitimnih interesa osim kada će pred tim interesima prednost imati Vaši interesi ili Vaša temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Temeljem legitimnog interesa Društvo će obrađivati Vaše podatke u svrhu:

 • sprječavanja zloupotreba osiguranja i otkrivanja prijevara u osiguranju te prijevara i pronevjera općenito.

Obradu podataka u tu svrhu ujedno prepoznajemo i kao legitimni interes trećih strana odnosno kao legitimni interes drugih društava za osiguranje i društava za reosiguranje kada s njima razmjenjujemo podatke za te potrebe.
Na ovaj legitimni interes možete uložiti prigovor na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku. U tom slučaju Društvo neće više obrađivati Vaše osobne podatke osim kada postoje uvjerljivi legitimni razlozi koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode.

Ostali legitimni interesi Društva:

 • obrada Vaših osobnih podataka u svrhu izravne promidžbe (marketinga),
 • ispitivanje Vašeg zadovoljstva.

Izravna promidžba, primjerice, obuhvaća obavijesti o proizvodima osiguranja o kojima se možete informirati i po želji ugovoriti pored Vaših postojećih ugovora o osiguranju te obavijesti o mogućim dodatnim pogodnostima.
Ovim legitimnim interesima Društva možete prigovoriti u svakom trenutku, te u tom slučaju Vaše podatke više nećemo obrađivati u tu svrhu.

Obrada podataka na temelju suglasnosti (privole)
Vaše podatke možemo prikupljati i obrađivati i u određene svrhe temeljem Vaše suglasnosti, odnosno kada se radi o osjetljivim zdravstvenim podacima - izričite suglasnosti. U tom slučaju ćemo Vas unaprijed informirati o svrhama takve obrade Vaših osobnih podataka, tražeći Vašu prethodnu suglasnost za to.
Tako danu Vašu suglasnost uvijek možete povući, ali povlačenje suglasnosti neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na toj suglasnosti prije nego što je ona povučena. Prilikom obrade podataka koja se temelji na Vašoj suglasnosti ili izričitoj suglasnosti uvijek ćemo Vas unaprijed informirati o svrhama obrade i Vašim pravima na povlačenje te suglasnosti.
Vaša suglasnost je dobrovoljno, informirano i posebno izražavanje volje kojom putem izjave odnosno jasne potvrdne radnje dajete nedvosmisleni pristanak za obradu Vaših osobnih podataka u određenu svrhu.

Obrada podataka putem internet stranica Društva
Prilikom korištenja naše internetske stranice www.wiener.hr ne prikupljamo Vaše osobne podatke niti ih na drugi način obrađujemo osim ukoliko ih sami unesete kroz obrasce za ugovaranje osiguranja. U tom slučaju Vaši podaci obrađuju se i čuvaju kako je to opisano za obradu podataka u svrhe sklapanja i izvršenja ugovora o osiguranju u ovom dokumentu.
Ukoliko nije došlo do plaćanja odnosno sklapanja ugovora Vaše podatke ćemo brisati nakon 30 dana.
Ukoliko ste nam kroz prijavne obrasce putem interneta postavili upite ili zatražili dodatne informacije, osobne podatke koje ste nam tom prilikom dostavili obrađivat ćemo isključivo u svrhu odgovora odnosno pružanja traženih informacija, te ćemo ih, brisati protekom 30 dana od dostavljenog odgovora.
Više informacija o uvjetima korištenja naše Internet stranice možete saznati na Uvjeti korištenja.

KATEGORIJE PRIMATELJA OSOBNIH PODATAKA
Vaši se osobni podaci obrađuju u svrhe koje su ovdje navedene. Kada je za ostvarenje te svrhe potrebno (na temelju naše zakonske ili ugovorne obaveze i/ili prava) Vašim osobnim podacima mogu imati pristup određeni primatelji:

 • Reosiguratelji
 • Državna tijela u skladu s našim pravnim obavezama (Hrvatski ured za osiguranje, Porezna uprava, HANFA, Pravobranitelj za područje osiguranja i sl.)
 • Procjenitelji i/ ili liječnici u svrhu procjene rizika ili štete
 • Zdravstvene ustanove
 • Distributeri osiguranja
 • Partneri koji upravljaju čuvanjem podataka, skladištenjem ili uništavanjem
 • Pružatelji usluga revizije, IT revizije i revizije IT sigurnosti
 • Odvjetnici, agencije za naplatu potraživanja, pružatelji usluga tiska i sl.

U svim navedenim slučajevima, prijenos i obrada Vaših osobnih podataka vrši se uz obavezne mjere zaštite povjerljivosti.

PRIJENOS PODATAKA U TREĆE ZEMLJE
Vaše podatke obrađujemo unutar Europskog gospodarskog pojasa. U slučaju eventualne potrebe prijenosa osobnih podataka izvan tog područja, takav prijenos će se odvijati samo ako je Europska komisija potvrdila da treća zemlja ispunjava određenu razinu zaštite podataka ili ako postoje odgovarajuće mjere zaštite u skladu s primjenjivim pravom (npr. obvezujuća korporativna pravila, standardne ugovorne klauzule).

RAZDOBLJE U KOJEM ĆE OSOBNI PODACI BITI POHRANJENI
Vaši osobni podaci bit će pohranjeni onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se obrađuju. Primjerice, kada je riječ o sklapanju i izvršenju ugovora o osiguranju, to razdoblje bit će određeno vremenom trajanja samog ugovora, a nakon njegovog prestanka razdoblje pohrane ovisi o rokovima zastare potraživanja za pojedinu vrstu ugovora. Ti rokovi mogu ovisiti o drugim specifičnim rokovima čuvanja propisanim posebnim zakonima ili mogu biti produljeni zbog nekih specifičnih okolnosti kao npr. postavljanje i obrana pravnih zahtjeva te u slučaju sudskih sporova.

VAŠA PRAVA U OBRADI OSOBNIH PODATAKA
Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi osobnih podataka, te kada je to zakonski predviđeno, Vi imate sljedeća prava:

 • Pravo na pristup Vašim osobnim podacima;
 • Pravo na ispravak Vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni;
 • Pravo na brisanje Vaših osobnih podataka ako je primjenjivo;
 • Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka pod određenim okolnostima, na primjer kada prigovarate točnosti osobnih podataka, a za vrijeme dok ne provjerimo njihovu točnost;
 • Pravo na prijenos osobnih podataka (ukoliko je primjenjivo);
 • Pravo na prigovor obradi podataka koja se temelji na našem legitimnom interesu;
 • Pravo na prigovor na automatizirano pojedinačno donošenje odluka (ukoliko je primjenjivo).

Pod određenim uvjetima, kada je to zakonski dopušteno, imate pravo prigovoriti obradi osobnih podataka ili zatražiti prekid obrade osobnih podataka, na primjer kada obradu temeljimo na našim legitimnim interesima ili zbog izravnog marketinga. Čim zaprimimo Vaš zahtjev za prekidom obrade, nećemo dalje obrađivati Vaše osobne podatke osim ako je obrada nužna ili dopuštena temeljem zakonskih i drugih propisa.

Ovo Vaše pravo možete ostvariti dostavom prigovora:

 • na adresu elektroničke pošte: zastitaosobnihpodataka@wiener.hr,
 • pozivom na brojeve telefona 0800 2580; +385 1 3718 600 ili
 • pisanim putem na našu adresu Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Kontakt centar, Slovenska ulica 24, 10000 Zagreb,

Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da utvrdimo Vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADZORNOM TIJELU
U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka nadležnom nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, azop@azop.hr, www.azop.hr.

Ažurirani važeći dokument Informacije o obradi podataka uvijek je dostupan na našim web stranicama.
Ako dođe do promjena u obradi osobnih podataka koje bitno utječu na Vaša prava, o tome ćemo Vas izravno obavijestiti. 

 

Ukoliko ste zaposlenik ili kandidat za posao ovdje možete pronaći i Informacije o obradi podataka iz oblasti ljudskih potencijala.

vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:
likvi-zg@wiener.hr (motorna vozila)
likvi-os@wiener.hr (životna osiguranja i osiguranja od nezgode)
likvi-ri@wiener.hr (ostala osiguranja)
 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb
Tel: +385/1/371 86 00
Fax: +385/1/371 86 01
 
Služba za marketing i korporativne komunikacije
 
Mail: marketing@wiener.hr