Informacije ugovaratelju osiguranja

INFORMACIJE PRIJE ONLINE KUPNJE

Poštovani

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. omogućuje Vam da ugovorite dopunsko zdravstveno osiguranje putem sredstva daljinske komunikacije u vrijeme koje Vama najviše odgovara koristeći servis Društva.

U nastavku se nalaze važne informacije o načinu ugovaranja osiguranja te Vas molimo da ih pažljivo pročitate prije samog Online ugovaranja dopunskog zdravstvenog osiguranja.

1)  Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. OIB: 52848403362, Slovenska 24, Zagreb, provodi dopunsko zdravstveno osiguranje sukladno Rješenju Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske od 06. srpnja 2016. godine (KLASA: 500-07/16-01/21, URBROJ: 534-02-1-1/2-16-02);

2)  Policu dopunskog zdravstvenog osiguranja može ugovoriti svaka osoba starija od 18 godina koja ima status osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju. Status osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju dokazuje se upisom matičnog broja osiguranika u HZZO-u (MBO) i obvezan je podatak kako bi se moglo ugovoriti dopunsko zdravstveno osiguranje;

3) Polica dopunskog zdravstvenog osiguranja ugovora se kao individualno osiguranje s minimalnim trajanjem osiguranja od godine dana i s automatskim obnavljanjem osiguranja na sljedeću osigurateljnu godinu;

4)   Početak osiguranja može biti bilo koji dan u mjesecu; 

5)  Kod polica Wiener dopunskog zdravstvenog osiguranja ugovorena je karenca od 15 dana, te obveza osiguratelja počinje 16-tog dana od dana koji je u polici osiguranja označen kao dan početka osiguranja, ako je do tog dana plaćena premija; 

6) Plaćanje premija osiguranja prilikom Online ugovaranja dopunskog zdravstvenog osiguranja omogućeno je putem kartica MasterCard®, Maestro®, Visa®, American Express® i Diners®;

7)  Godišnja premija za prvu godinu osiguranja plaća se putem kartice. U godišnju premiju je uračunat popust za jednokratno plaćanje premije u iznosu od 5%. Za sljedeću godinu osiguranja osiguraniku će se dostaviti na kućnu adresu uplatnica na isti iznos s uračunatim popustom za jednokratnu uplatu premije. Ukoliko želite promijeniti dinamiku plaćanja za sljedeću godinu osiguranja (moguće dinamike plaćanja koje su još na raspolaganju su mjesečno, kvartalno, polugodišnje), premija se uvećava za iznos odobrenog popusta za jednokratno plaćanje. Za promjenu dinamike plaćanja premije u sljedećim godinama osiguranja molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila tarifa-imovina@wiener.hr;

8)  Osiguranje je ugovoreno uplatom premije osiguranja. Polica osiguranja bit će Vam dostavljena putem e-maila, a iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja bit će dostavljena na adresu osiguranika navedenu u Online prijavi. Ukoliko iskaznicu dopunskog zdravstvenog osiguranja ne dobijete u roku od 14 dana od dana ugovaranja osiguranja, molimo Vas da nas kontaktirate na besplatni broj telefona 0800 25 80 kako bismo mogli provjeriti dostavu;

9)  U slučaju da niste uspjeli ugovoriti policu dopunskog zdravstvenog osiguranja molimo Vas da nam se javite putem e-maila ili na besplatni telefon 0800 25 80;

10) Prije samog ugovaranja dopunskog zdravstvenog osiguranja potrebno je pročitati sve predugovorne informacije i uvjete osiguranja, potvrdite da ste iste pročitali i razumjeli i nakon toga možete nastaviti s Online kupovinom Vašeg osiguranja.

Vaše Wiener osiguranje

 

INFORMACIJE UGOVARATELJU OSIGURANJA

(1)  Osiguratelj je Wiener osiguranje Vienna Insurance Group dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Slovenska ulica 24; OIB: 52848403362.

(2) Uvjeti pod kojima se zaključuje ovo osiguranje navedeni su u priloženoj ponudi/polici osiguranja, čiji je  sastavni dio ova Klauzula o obaviještenosti Ugovaratelja osiguranja (dalje: Klauzula).

(3)  Rok u kojem ponuda obvezuje Ponuditelja (Ugovaratelja osiguranja), je 8 dana od dana kada je Osiguratelj primio ponudu i u tom roku se ne može opozvati. Ako je ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju sklopljen izvan poslovnih prostorija ili posredstvom sredstva daljinske komunikacije Ugovaratelj osiguranja može jednostrano raskinuti ugovor o osiguranju, ne navodeći za to razloge, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora o osiguranju, ako do tada nisu korištena prava iz osiguranja.

(4)    Pisana ponuda učinjena Osiguratelju za sklapanje ugovora o osiguranju obvezuje Ponuditelja, ako on nije odredio kraći rok, za vrijeme od 8 (osam) dana otkad je ponuda prispjela Osiguratelju. Ponuda se može povući samo ako je Osiguratelj primio izjavu o povlačenju prije primitka ponude ili istodobno s njom.

(5) Kod ugovora o osiguranju sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije, s rokom trajanja od mjesec dana ili dulje Ugovaratelj ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o osiguranju u roku 14 (četrnaest) radnih dana od sklapanja ugovora, bez navođenja razloga. U tom slučaju ugovor se raskida pisanom izjavom koju Ugovaratelj dostavlja preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta Osiguratelja. Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme ako je obavijest o raskidu upućena Osiguratelju unutar roka za raskid. Ugovor je raskinut u trenutku kad Osiguratelj primi obavijest o raskidu.

(6)  Vrijeme trajanja ugovora o osiguranju navedeno je u priloženoj ponudi/polici osiguranja, čiji je sastavni dio ova Klauzula. Trajanje ugovora o osiguranju Osiguranje počinje u 24,00 sata dana početka osiguranja i prestaje u 24,00 sata na dan isteka osiguranja. Osiguranje se sklapa do otkaza, a najmanje na jednu godinu i tada se automatski obnavlja za svaku osigurateljnu osim ako nije otkazan u skladu s odredbama Općih uvjeta dopunskog zdravstvenog osiguranja.

(7)   Ugovor o osiguranju moguće je otkazati najkasnije 1 (jedan) mjesec prije isteka tekuće godine osiguranja na način da jedna ugovorna strana pisano izvijesti drugu stranu da ne želi produžiti ugovor o osiguranju. U tom slučaju ugovor o osiguranju prestaje istekom 24. sata posljednjeg dana tekuće godine osiguranja. Razlozi za prestanak ugovora o osiguranju navedeni su i u pripadajućim uvjetima osiguranja pojedine vrste osiguranja.

(8) Visina premije osiguranja i način plaćanja premije osiguranja, visina doprinosa, poreza i drugih troškova kada se isti zaračunavaju uz premiju osiguranja te ukupni iznos plaćanja navedeni su u ponudi/polici osiguranja.

(9) Wiener osiguranje u ponudi ima dva programa dopunskog zdravstvenog osiguranja: DOPUNSKO CLASSIC pokriva troškove sudjelovanja za pruženu zdravstvenu uslugu iz obveznog zdravstvenog osiguranja (primarna, sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita) bez ograničenja. DOPUNSKO B1000 pokriva troškove sudjelovanja za pruženu zdravstvenu uslugu iz obveznog zdravstvenog osiguranja (primarna, sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita) bez ograničenja te pokriva troškove doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a do iznosa od 1.000,00 kn godišnje (B lista lijekova).

(10)       Premije dopunskog zdravstvenog osiguranja su sljedeće:

DOPUNSKO CLASSIC

DOPUNSKO B1000

mjesečno

godišnje

mjesečno

godišnje

18-39 godina

45 kn

540 kn

60 kn

720 kn

40-59 godina

63 kn

756 kn

93 kn

1.116 kn

60+ godina

130 kn

1.560 kn

170 kn

2.040 kn

 

(11)  Na premiju se ne plaća doprinos niti porez, kao niti drugi troškovi odnosno naknada, sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Ugovaratelj osiguranja odnosno osiguranik dužan je platiti premiju osiguranja za svaku osigurateljnu godinu unaprijed u ugovorenom roku. Plaćanje premije se može ugovoriti obročno. Visina premije se može promijeniti u toku godine ukoliko dođe do promjene zakona ili pod zakonskih propisa koji se odnose na opseg i sadržaj dopunskog zdravstvenog osiguranja, visinu doplata ili druge elemente koji su značajni za utvrđivanje visine premije. Ako Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. izmijeni uvjete osiguranja ili cjenik na temelju kojeg se mijenja premija osiguranja, obvezuje se o tome pisano izvijestiti ugovaratelja osiguranja. Ugovaratelj osiguranja odnosno osiguranik ima pravo otkazati ugovor o osiguranju u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka obavijesti. Ako ugovaratelj osiguranja odnosno osiguranik ne otkaže ugovor o osiguranja u navedenom roku, ugovor o osiguranju se mijenja i nastavlja u skladu s izvršenim promjenama u uvjetima osiguranja ili s promijenjenom premijom osiguranja od datuma naznačenog u obavijesti.

(12)   Obaviještenost o pritužbama i rješavanju sporova:

1.    Strane su suglasne sve sporove proizašle iz odnosa osiguranja nastojati rješavati mirnim putem;

2.    Ugovaratelj osiguranja i Osiguranik obvezni su o svim spornim pitanjima, pritužbama i nesporazumima proizašlim iz odnosa osiguranja bez odgađanja obavijestiti Osiguratelja;

3.    Obavijest iz prethodne točke ove Klauzule podnositelji dostavljaju u pisanom obliku, iz kojeg se sa sigurnošću može utvrditi sadržaj obavijesti, potpis podnositelja obavijesti i vrijeme slanja obavijesti; 

4.    Osiguranik i Ugovaratelj osiguranja mogu pritužbu protiv odluke ili postupanja Osiguratelja, Osiguratelju izjaviti usmeno na zapisnik ili podnijeti putem pošte, telefona, telefaksa ili elektroničke pošte na sljedeće adrese:

a)    Besplatni broj: 0800 2580

b)   e-mail: prituzbe@wiener.hr

c)    fax:  01/3718870

d)    osobno na prodajnom mjestu Osiguratelja

e)    pisanim putem na adresu: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Slovenska ulica 24, 10000 Zagreb.

(13)       Pritužba treba sadržavati:

1. ime i prezime te adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno tvrtku, sjedište i ime te prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,

2.    razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe,

3.    dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužbe podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza,

4.    datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa,

5.    punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku.

(14)  Rok za podnošenje pritužbe protiv odluke ili postupanja društva iznosi 15 (petnaest) dana od dana kada je podnositelj pritužbe primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe.

(15) Osiguratelj je dužan u pisanom obliku odgovoriti na pritužbu najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka pritužbe.

(16) Kada odgovor na pritužbu ne ispunjava ili ne ispunjava u cijelosti zahtjeve iz pritužbe, podnositelju pritužbe treba objasniti stav Društva vezan uz pritužbu, a podnositelj pritužbe ima pravo na:

1. podnošenje pritužbe pravobranitelju osiguranja zbog kršenja kodeksa o poslovnoj osigurateljnoj i reosigurateljnoj etici,

2.    pokretanje postupka za mirno rješavanje spora, primjerice pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i/ili Centrom za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje

3.    podnošenje tužbe nadležnom sudu.

(17)  Svi sporovi koji proizlaze iz odnosa osiguranja ili u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, mogu se uputiti na mirenje  pri jednoj od organizacija za mirenje u Republici Hrvatskoj  (Hrvatski ured za osiguranje, Hrvatska gospodarska komora ili Hrvatska udruga poslodavaca).

(18) U slučaju da se unatoč nastojanju sporazumnog rješavanja spora ne uspije postići mirno rješenje spora, za sudske sporove ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu. Nadzorno tijelo za nadzor društava za osiguranje je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Miramarska 24b, 10 000 Zagreb.

(19)  Na ugovor o osiguranju primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o Osiguranju i Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, odnosno odgovarajući pozitivni propisi Republike Hrvatske

  (20) Društvo za osiguranje će za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju pisano obavijestiti ugovaratelja osiguranja o promjeni prethodno navedenih podataka. 

 

INFORMACIJE UGOVARATELJU OSIGURANJA I SIGURNOST ONLINE KUPNJE

1) Osiguratelj je Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. Zagreb, Slovenska ulica 24, upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080026313. Temeljem dozvole Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga osiguratelj je ovlašten obavljati poslove sklapanja i ispunjavanja ugovora o neživotnim osiguranju u vrsti osiguranja – zdravstveno osiguranje. Na temelju Rješenja Ministarstva zdravlja Osiguratelj je ovlašten obavljati poslove dopunskog zdravstvenog osiguranja.

2)    Putem ovog servisa Osiguratelj pruža uslugu ugovaranja dopunskog zdravstvenog osiguranja.

3)    Na ugovor o osiguranju primjenjuju se: 

a.    pozitivni propisi Republike Hrvatske,

b.    WU 02.0201-16 Opći uvjeti za dopunsko zdravstveno osiguranje

c.    WP 02.0201-16 Posebni uvjeti za dopunsko zdravstveno osiguranje za pokriće doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova 

4)    Vrijeme trajanja ugovora o osiguranju utvrđuju ugovaratelj i osiguratelj sporazumno prije sklapanja ugovora o osiguranju te se upisuje u policu osiguranja;

5)    Pravila i uvjeti za odstupanje od ugovora navedeni su u uvjetima osiguranja.

6)  U slučaju da se naknadno utvrdi da je premija krivo obračunata osiguratelj će obaviti povrat ili naplatu razlike premije;

7)    Ugovor o osiguranju obvezuje na rok na koji je sklopljen odnosno čitavo vrijeme njegova trajanja;

8)    Sve osobe koje svoj pravni interes crpe iz ugovora o osiguranju, nastojati će sve svoje eventualne sporove sa Osigurateljem, koji proizlaze ili su u vezi sa predmetnim ugovorom o osiguranju, riješiti sporazumno, sukladno pravilima postupka Osiguratelja o izvan sudskom rješavanju sporova;

9)  Ukoliko spor nije riješen u izvan sudskom postupku kod Osiguratelja, svaka od stranaka u sporu može predložiti drugoj strani pokretanje postupka mirenja pri Centru za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje ili drugoj organizaciji za mirenje. Prijedlog za mirenje dostavlja se Centru za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje ili drugoj organizaciji za mirenje u pisanom obliku;

10) Nadzor nad poslovanjem osiguratelja provodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24b;

11) Za sve informacije, kao i u slučaju odstupanja od ugovora (raskida), ugovaratelj osiguranja može se obratiti na broj telefona: 0800 25 80: 

12) Polica osiguranja te uvjeti osiguranja dostavljaju se kupcu u elektronskom obliku kao prilog e-mailu. Ugovaratelj je dužan prilikom popunjavanja svojih podataka upisati točnu e-mail adresu, te adresu za primitak pošte, u protivnom Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.  ne preuzima odgovornost. Ako iz bilo kojeg razloga dođe do greške prilikom isporuke e-maila ili pošiljke, ugovaratelj će kontaktirati besplatni info telefon 0800 2580 ili email adresu tarifa-imovina@wiener.hr te će polica i prilozi biti ponovno proslijeđeni.

13) Autorizacija kreditnih kartica provodi se putem WSPay™ sustava. WSPay™ sustav koristi najviše standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste WSPay™ su uključeni u 3D secure zaštitu, čime se jamči korisnicima web shopa da je kupnja sigurna. Brojevi kreditnih kartica kupaca se ne čuvaju na sustavu, a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. WSPay™ sustav radi kontinuirano na povećanju sigurnosti i potvrđivanju toga, što potvrđuje certifikat o usklađenosti s PCI DSS standardima. PCI Data Security Standard (PCI DSS) je norma koja definira sigurnosne mjere za obradu, spremanje i prenošenja (komunikaciju) kartičnih podataka.

14) Ugovaratelj osiguranja može jednostrano raskinuti ugovor o osiguranju sklopljen sredstvom daljinske komunikacije, ne navodeći za to razloge, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora o osiguranju, osim u slučaju da je ugovor u potpunosti ispunjen na izričit zahtjev ugovaratelja prije nego što je potrošač iskoristio svoje pravo na raskid ugovora.

15) Iskoristi li ugovaratelj osiguranja svoje pravo na jednostrani raskid ugovora u roku 14 dana od dana sklapanja ugovora, Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. će bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci ugovaratelja osiguranja, pod uvjetom da je o svojoj odluci obavijestio Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. i da nije koristio prava iz ugovora, vratiti ugovaratelju osiguranja sve što je ovaj platio na temelju ugovora.

16) Osiguratelj se obavezuje da će čuvati privatnost svih ugovaratelja. Osiguratelj prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima u svrhu sklapanja ugovora o osiguranju. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Osiguratelja i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Osiguratelj informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje ako su se na iste prijavili. Ukoliko bude potrebe za slanjem podsjetnika za plaćanje, i slanjem poziva na obnovu osiguranja osiguranici će se kontaktirati na mobitel. E-mail adrese će se koristiti za slanje podataka o polici te mailing liste ako se osiguranik prijavio na istu. U bilo kojem trenutku osiguranik će imati mogućnost da se odjavi sa liste. 

vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:
likvi-zg@wiener.hr (motorna vozila)
likvi-os@wiener.hr (životna osiguranja i osiguranja od nezgode)
likvi-ri@wiener.hr (ostala osiguranja)
 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb
Tel: +385/1/371 86 00
Fax: +385/1/371 86 01
 
Služba za marketing i korporativne komunikacije
 
Mail: marketing@wiener.hr